16
Вт, Юли

Страните са решаващи в медиацията

 

За разлика от съда и арбитража, където страните прехвърлят решението върху съдията/арбитъра, в медиацията страните договарят помежду си решението на спора.

 

За да разрешите успешно проблема, обсъжданията, които провеждате в медиацията трябва да бъдат различни от предишните разговори, които вече сте водили във връзка със спора.  Как може де се проведе различен разговор със същите участници по същите въпроси? Медиаторите могат много да помогнат за това като установят правила, водят разговора, изясняват факти, задават въпроси, успокояват емоциите на страните, за да помогнат за по-доброто разбиране на проблемите, интересите и вариантите за решение. Помощта на медиатора обаче не е гаранция за успешен изход. Успехът Ви при медиацията зависи основно от желанието Ви  да разрешите спора.

 

 

За да постигнете желаното споразумение, е важно да:

 

 • Преговаряте добросъвестно
 • Проявявате уважение към другата страна и медиатора, и да ги изслушвате
 • Спазвате правилата, които сте приели заедно с медиатора
 • Търсите области, в които интересите ви съвпадат
 • Участвате активно в обсъждането на различни варианти за споразумение
 • Прецените реалистично исканията си
 • Договорите споразумение, което удовлетворява поне един важен интерес на всяка от страните

Адвокатът – дипломатът в процеса

 

В процедурата могат да участват адвокати и експерти, заедно със страните или като техни представители.

 • на адвоката/правния консултант

Да помогне на клиента си да сключи споразумение, което отговаря в най-голяма степен на нуждите и интересите му.

 

Ролята на адвоката е различна от обичайната му роля в съда. В съда адвокатът действа като защитник, който доказва позицията на клиента си и търси реализиране на негово нарушено право. При медиацията адвокатът действа като консултант, който дава на клиента си професионалната си преценка за силните и слабите страни на случая му, въз основа на закона и фактите, и му помага да договори решение, което най-добре отговаря на интересите му.

 

Подобна е и ролята на експертите с професионална компетентност в специфична за конкретния спор област.

 • Информира и съветва клиента си за правата му, силните и слаби страни на случая му. Може да консултира клиента си преди медиацията, във всеки момент от нея, или да участва в процедурата заедно с него или като негов представител.
 • Помага на клиента да си изгради реалистична преценка за случая и възможните разрешения, въз основа на фактите, закона, приети стандарти или практики.
 • Консултира го при преценка на вариантите за споразумение.
 • При приключване на медиацията адвокатът изготвя постигнатото споразумение.
 • След медиацията, в случай на висящо дело, адвокатът внася спогодбата за одобрение от съда.
 • Когато се наложи, адвокатът може да съдейства за принудителното изпълнение на спогодбата.

Какво прави медиаторът?

 • Медиаторът има неутрална функция. Той не взема страна.
 • Задачата му е да помогне на страните да постигнат взаимно изгодно споразумение.
 • За тази цел медиаторът установява правила и задава въпроси
 • Изслушва позициите и на двете страни
 • Успокоява емоциите и помага да се проведе разговор по същество.
 • Помага на страните да определят проблемните въпроси, за които трябва да бъде намерено разрешение
 • Помага да анализират и подредят по важност интересите си и да намарят общи с тези на другата страна
 • Помага да преценят евентуалните ползи и загуби и да изследват най-добрият и най-лошият вариант на сключено споразумение
 • След това окуражава създаването на творчески и взаимноизгодни решения
 • Помага при изготвянето на споразумението.


Какво не прави медиаторът?

 • Не взема решение по спора вместо Вас или другата страна. Той не преценява правните основания по случая и не определя кой има право, и кой е неизправен. По време на медиацията трябва да се опитате да общувате директно с другата страна, вместо да убеждавате медиатора в правотата на вашия случай.
 • Не взема страна, не дава правни съвети и становища по спора.
 • Не говори с други без вашето изрично разрешение за проведените при медиацията разговори.

В началото медиаторът ще Ви опише процедурата, нейните принципи и правила

 

След въведението, медиаторът ще даде възможност на всяка от страните да опише своята гледна точка. В тази първоначална сесия медиаторът събира възможно най-много факти и изяснява възможно най-много несъответствия между тях, както и евентуални допирни точки.

 

Когато общото обсъждане между двете страни и медиатора достигне до точка, в която повече няма напредък, медиаторът се среща поотделно с всяка страна. По време на отделната среща медиаторът изяснява версията на всяка страна, търси факти, приоритети, неподлежащи на промяна позиции, скрити интереси, и изследва възможни решения. Отделната среща се провежда само по Ваше съгласие и по преценка на медиатора. Тя е напълно поверителна – нищо, от това което споделите по време на тази среща, не може да бъде споделяно с другата страна без Ваше разрешение.

 

Ефективният медиатор Ви помага да прецените реалистично последиците от възможно разрешение или продължаване на спора. По време на последните отделни срещи медиаторът обобщава основните точки на съгласие между Вас и другата страна на страна

 

 • Вие можете да уредите спора си както намерите за добре - можете да се споразумеете по всички, по някои или по нито един от спорните въпроси.
 • Споразумението се сключва между страните в устна или писмена форма или в писмена форма с нотариална заверка.
 • На споразумението може да се придаде изпълнителна сила, когато то се завери нотариално или се потвърди от съд или арбитраж.
 • При висящ спор споразумението се представя на съда/арбитража за одобрение като съдебна/арбитражна спогодба.

Кога

Спор може да бъде отнесен за разрешаване чрез медиация преди и по време на висящ съдебен процес.

Препоръчително е това да стане възможно най-скоро след възникването на спора, за да се избегне влошаване на отношенията. Често страните прибягват към медиация и в процес на преговори за сключване на договор.

Какво да направите

 • Контакт с медиатор или Център за медиация. Заявление

За да отнесете случай за медиация е достатъчно да се обърнете към медиатор или Център за медиация.

Обикновено това става чрез заявление за медиация. Заявлението може да е подадено само от Вас, или да изхожда от Вас и другата страна. За повече информация виж раздел „Медиатори” и „Центрове за медиация”

 • Съгласие на двете страни

За да започне процедура по медиация е необходимо и другата страна да се съгласи да участва в медиацията.

 • Избор на медиатор

Ако сте се обърнали към Център за медиация, той ще Ви предостави списък на медиатори, с които работи, и ако желаете ще ви препоръча медиатор с подходяща квалификация и опит. Ако желаете сам да изберете медиатор без помощта на Център за медиация, проверете сайта на Министерство на правосъдието.

 • Насрочване на среща по медиация

Срещата по медиация се насрочва в удобно за Вас време, обикновено на неутрално място, най-често в зала на Центъра за медиация, или офис на медиатора.

 • Заплащане на таксите за медиация

Обикновено таксите за медиация се заплащат на час. Първоначалното заплащане обикновено е само за първата сесия, чиято продължителност се определя от времето и желанието на страните и най-често е до 4 часа.

 • Провеждане на първа среща по медиация

Обикновено първата среща се провежда с участието на медиатора и двете страни. Възможно е на нея да присъстват и консултанти на страните.

 • Провеждане на последващи срещи, ако е необходимо.

Те могат да бъдат общи – заедно с другата страна, и отделни срещи на медиатора с всяка от страните.

 • След приключването на медиацията при постигане на договореност, подписвате спогодба с другата страна.

Съгласно Закона за медиацията (линк) съдът има правомощия да препраща спорове към медиация. При висящо съдебно дело съдът може да насочи страните към медиация. В този случай отново Вие и другата страна вземате решение дали да опитате да разрешите спора си чрез медиация. Ако се съгласите за медиация, можете да се обърнете към медиатор или Център за медиация със заявление за разрешаване на случая ви.

В повечето случаи на спор можете успешно да разрешите спорните въпроси с медиация. За да прецените кога е добре да използвате медиация, за да разрешите спорна ситуация от ежедневието си, критериите по-долу могат да са ви от полза:

 

Кога медиацията е подходяща?

 

Процедурата по медиация може да помогне, КОГАТО:

 • Има проблем в комуникацията с другата страна – обидена, агресивна страна, избягва комуникацията
 • За вас е важно да запазите отношенията
 • Необходимо Ви е бързо решение
 • Не можете да избегнете конфликта, тъй като работите или живеете заедно
 • Предпочитате да избегнете формализирани, скъпи и продължителни процедури

Както и когато:

 • Желаете запазване на поверителност
 • Има празнота в закона
 • Фактите не се оспорват
 • Има много въпроси за разрешаване

Кога медиацията не е подходяща?

 

Има случаи, в които медиацията не би била подходяща:

Когато:

 • § Страните са претърпели скорошен инцидент и все още не са в състояние да разговарят,
 • При съмнение, че едната страна се опитва да използва медиацията за свои цели – да бави решението, да събира информация и т.н.,
 • Едната страна не е в състояние да участва съзнателно във вземането на решение,
 • Едната страна има твърде силни позиции и власт да наложи решение,
 • Основните страни не желаят да участват,
 • Има конфликт на ценности,
 • Е необходимо публично огласяване на резултата,Страната иска да използва съдебното решение за пресичане на бъдещи подобни действия
 • Страните се съдят “от любов към спора” и целят единствено да докажат, че са прави.

Кои спорове могат да бъдат разрешени с медиация?

Като правило почти всички видове граждански и търговски спорове могат да бъдат разрешавани чрез медиация.

 

Медиацията е особено ефективна при следните спорове:

 • при търговски спорове – по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници,
 • при договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги,
 • при спорове за недвижими имоти - при продажба, в случаи на съсобственост,
 • при спорове при строителство – по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството,
 • при семейни спорове – за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите
 • при спорове между наследници,
 • при трудове спорове,
 • при потребителски спорове,
 • при спорове във връзка със застрахователни обезщетения,
 • при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия,
 • при спорове за интелектуална собственост

Какви възможности ви дава медиацията:

 

Медиацията ви дава възможност да:

 

 • Обсъдите спорните въпроси в сигурна и добронамерена среда
 • Създадете ваше собствено споразумение, което най-добре съответства на вашите нужди и интереси
 • Защитите личните и търговските си тайни
 • Спестите време и пари
 • Намалите враждебността и тревогите
 • Запазите и подобрите личните и търговските си отношения с другата страна
 • Подобрите общуването и техниките за разрешаване на проблеми в междуличностното и бизнес общуване
 • Постигнете споразумение, което е много вероятно да бъде изпълнено доброволно, тъй като е договорено съвместно с другата страна по спора и съответства на общите интереси.

 

Най-често медиацията завършва със споразумение.

 • В над 80% от случаите споразумението се изпълнява доброволно, защото страните сами са го договорили, по начин, който смятат, че съответства на интересите им.
 • Дори да не постигнете споразумение, Вие и другата страна
  • ще изясните спорния въпрос
  • ще общувате много по-лесно
  • ще подобрите отношенията си
  • ще запазите търговските си тайни
  • ще създадете предпоставки за разрешаването на спорния въпрос в бъдеще.

 

Какви са качествата на процедурата, които я правят уникална и ефективна:


Основното предимство на медиацията е, че дава на страните възможност сами да постигнат разрешение на спора помежду им, което най-добре отговаря на нуждите и интересите им.

 

 • Доброволна процедура – чл. 2, чл.5 от Закона за медиацията (линк). Процедурата започва по взаимно съгласие на страните и продължава докато страните са съгласни.
 • Контролирана от страните. Страните контролират спора и изхода от него. Те решават какво ще бъде споразумението помежду им, като го основават на интересите си.
 • Бърза. Повечето случаи се разрешават за няколко часа. Други случаи може да изискват няколко дни или седмици, в зависимост от сложността на въпросите и волята на страните.
 • Икономична. Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната и арбитражната процедура.
 • Поверителна – чл. 7 от Закона за медиацията. Всички обстоятелства, данни и документи, които са станали известни на участниците в хода на процедурата са поверителни. Поверителността се гарантира чрез задължението на всички участници да спазват поверителност.
 • Запазва и подобрява отношенията между страните. Медиацията помага на страните да преодолеят напрежението и да продължат отношенията си на основата на общите си интереси.
 • Удобна. Медиацията се провежда в неформална и приятна среда и в удобно за страните време.
 • Печеливша. В медиацията и двете страни печелят, тъй като постигат взаимноприемливо споразумение, което отговаря най-добре на нуждите и интересите им.
 • Помага за постигането на желаните бизнес резултати. Медиацията помага на спорещите страни да получат удовлетворително изпълнение на неизпълнени задължения, да осъществят в срок планираните бизнес дейности, да довършат сключването на осуетени сделки, да избегнат загуби.

Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове.

 

При нея трето неутрално лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.  /Чл.2 от Закона за медиацията./

 

Медиацията е способ за разрешаване на спорове, който ви позволява при спор сами да вземете решение по проблема си, да защитите интересите си и да запазите отношенията си.

 

За това получавате експертно съдействие от медиатора, който улеснява комуникацията и подпомага преговорите за постигане на взаимноприемливо споразумение.

 

Медиацията дава възможност за запазване на поверителност на всички обсъждания и документи, представени в нея.

 

Процедурата е бърза, а таксите за нея са многократно по-ниски от съдебните.

 

Медиацията е един от най-ефективните извънсъдебни способи за разрешаване на спорове, който дава възможност и на двете страни да спечелят и да продължат отношенията си във взаимен интерес.

Всеки ден попадаме в ситуации, в които интересите ни се сблъскват с тези на някой друг.

Въпреки, че това е естествено, често то е свързано с много неприятности – губим пари, време и нерви, за да се справим, а това вреди на бизнеса и личния ни живот.

 

Най-често проблемът е, че някой не си изпълнява задълженията към вас, напр.

 

 • време е за месечната ви вноска към банката, а ваш длъжник от месеци не се издължава,
 • доставчикът не спазва срока, а когато най-сетне получите стоката се оказва, че не е точно такава, каквато сте я поръчали,
 • друг път някой отявлено ви пречи:
 • искате да получите приличен наем за апартамента си, а наемателят ви нито си плаща, нито можете да го изгоните,
 • предлагате добър проект на шефа си, но ваш колега го убеждава парите да бъдат изразходени за друго,
 • искате да продадете имота си, но един от тримата ви съсобственици не иска да чуе нищо за това,
 • не можете да се разберете със съдружника си по основни въпроси за политиката към клиентите, но пък той не иска да се разделяте.

Спорните ситуации в бизнеса се допълват от тези в личната сфера:

 • все по-трудно се разбирате с половинката си, но при споменаването на раздяла се разгаря емоционална драма,
 • отдавна сте разделени, но достъпът до детето ви е строго ограничен.


Как да се разберете?

 

Естествената ни първа реакция при спор е да опитаме да уредим въпроса с разговор – да чуем какъв е проблема, какво иска другата страна. Тези разговори често са неприятни и стават повод за размяна на нападки и обвинения, което влошава комуникацията и почти никога не решава проблема.

 

Най-често, когато попадаме в конфликтна ситуация, е трудно да запазим спокойствие и да използваме добре уменията си да общуваме и да преговаряме, защото сме лично засегнати от конфликта. В този случай преодоляването му е много по-лесно и безпроблемно, ако има някой, който да изслуша позициите и на двете страни, да успокои емоциите и да помогне да се проведе разговор по същество.

 

В повечето спорни ситуации от ежедневието ни можем да се справим сами. При ескалиране на напрежението или когато търпим твърде много загуби – емоционални, на време или средства, е добре да получим съдействие от неутрално лице, професионалист в преговорите и комуникацията.

 

Задачата на това лице е да подпомогне диалога между страните и да помогне за намирането на общи интереси и взаимноизгодни решения.

Новини

Повече: Новини  

Обучения