30
Сря, Ное

Как може да Ви помогне адвоката Ви

Адвокатът – дипломатът в процеса

 

В процедурата могат да участват адвокати и експерти, заедно със страните или като техни представители.

  • на адвоката/правния консултант

Да помогне на клиента си да сключи споразумение, което отговаря в най-голяма степен на нуждите и интересите му.

 

Ролята на адвоката е различна от обичайната му роля в съда. В съда адвокатът действа като защитник, който доказва позицията на клиента си и търси реализиране на негово нарушено право. При медиацията адвокатът действа като консултант, който дава на клиента си професионалната си преценка за силните и слабите страни на случая му, въз основа на закона и фактите, и му помага да договори решение, което най-добре отговаря на интересите му.

 

Подобна е и ролята на експертите с професионална компетентност в специфична за конкретния спор област.

  • Информира и съветва клиента си за правата му, силните и слаби страни на случая му. Може да консултира клиента си преди медиацията, във всеки момент от нея, или да участва в процедурата заедно с него или като негов представител.
  • Помага на клиента да си изгради реалистична преценка за случая и възможните разрешения, въз основа на фактите, закона, приети стандарти или практики.
  • Консултира го при преценка на вариантите за споразумение.
  • При приключване на медиацията адвокатът изготвя постигнатото споразумение.
  • След медиацията, в случай на висящо дело, адвокатът внася спогодбата за одобрение от съда.
  • Когато се наложи, адвокатът може да съдейства за принудителното изпълнение на спогодбата.

Новини

Повече: Новини