18
Съб, Май

Медиацията е полезен способ за извънсъдебно решаване на спорове, който гарантира на страните равнопоставеност в процеса на договаряне. Двете страни участват доброволно в процедурата, обсъждат възможни решения на спора със съдействието на трето неутрално и безпристрастно лице, медиатор, което ги подпомага в достигането на взаимнополезно решение. Участниците в процедурата: страни, адвокати и медиатор, се задължават да спазват поверителност относно обсъжданията по време на  медиацията.

Правила за провеждане на процедура по медиация

Заявление за провеждане на процедура по медиация

Споразумение за започване на процедура по медиация

Тарифа

Кодекс за професионално поведение на медиаторите към Център ПАМБ

Медиатори

Обратна връзка след проведена медиация

Подаване на жалба

 

Проекти на ПАМБ – 2008-2020

  Наименование на проекта Период на изпълнение Донор Постигнати резултати
1 Да се спогодим – програма за алтернативно решаване на спорове към Софийски районен съд 2009 USAID и German Marshal Fund Обучение на съдии и съд.служители от СРС по медиация;
2 Медиация и съд – успешна съвместна работа за укрепване достъпа до право и съдебните услуги 2011-2012 Фондация „Америка за България“ Обучения, създаване на Център Спогодби и медиация към СРС и СГС, изготвяне на обучителен филм

www.srs.justice.bg/srs/82

3 Европейски проект - EuroNetMediation - Европейска мрежа на медиатори за трансгранични спорове 2011-2012 Европейска комисия Обучения на обучители, по медиация и трансгранична медиация, провеждане на семинари, организиране на Първа международна конференция по медиация в България; създаване на Европейска мрежа на медиатори с медиаторски организации от ЕС

www.mediation-net.eu

4 Европейски проект LEPCAI– Европейски юристи и отвличане на деца от родители 2013-2014 Европейска комисия Провеждане на обучения и международна конференция по въпросите на международното отвличане на деца от родители

www.lepca.org

5 Европейски проект LEPCAII - Допълнително обучение за адвокати по международно отвличане на деца 2015-2016 Европейска комисия Обучения и конференция за адвокати по въпроси за международното отвличане на деца
6 “Защита на детето” - Европейска конференция за участници в семейното правосъдие от участници в семейното правосъдие. Подобряване на сътрудничеството при отвличане на деца от родители. 2015-2016 Европейска комисия Провеждане на международна конференция и изготвяне на обучителен сайт за съдии, адвокати и заинтересованите по въпросите на международното отвличане на децата

www.elearn-childabduction.eu

7 Децата на фокус в реформата за съдебната система 2018-2020 ОП „Добро управление“ Проект, насочен към разработването на процедура по семейна медиация с фокус най-добрия интерес на детето. Проектът предлага нов инструмент – информационни срещи за родители и методология за изследване на най-добрия интерес на детето. Тази специфична методология е насочена към съдии, медиатори, адвокати и родители за насочване на подобни конфликти към извънсъдебно решаване.
               

 

Професионалната асоциация на медиаторите в България е първата обучителна институция, одобрена от Министерството на правосъдието.


Номер на заповед за одобряване
ЛС-04-900/28.01.2007


Организацията има устойчив обучителен екип. Сред членовете на екипа са експерти с юридическо образование, психолози, инженер, журналист. Членовете на екипа са преминали през редица обучения за допълнителна квалификация:

 • Обучители на ПАМБ са сертифицирани като медиатори и обучители по медиация въз основа на международни стандарти за обучение в рамките на Проект за реформа в търговското право (2 обучители).
 • Имат специализация по търговска медиация в Съфълк Лоу Скуул в Бостън и в Харвард (2 обучители).
 • Участвали са в изработването на Закона за медиацията и Наредбата по прилагането му.
 • Участвали са в създаването и управлението на първите центрове за търговска медиация в София и Стара Загора.
 • Преминали са през обучение за обучители, организирано от Center for Effective Dispute Resolution (CEDR), най-престижната организация за провеждане на медиации и обучение по медиация в Европа (5 обучители);
 • Преминали са през обучение за обучители, организирано от International Development Law Organization (IDLO) със седалище Рим, Италия (2 обучители).
 • Участвали са в множество семинари и обучения по медиация за получаване на правоспособност, за информиране на заинтересовани групи - търговски компании, адвокати, общини, съдии, както и кампании за популяризиране на медиацията.

ПАМБ е обучила 400 от сертифицираните медиатори в България. Не по-малко от 300 лица са преминали също през допълнителни обучения от присъствен тип. ПАМБ е провеждала обучения и сред съдии.

ПАМБ разработва програми и предоставя обучения в съответствие с потребностите на възложителите.

ПАМБ е участвала и изпълнявала следните проекти:

 1. „Да се разберем – програма на Софийски районен съд за развитие на алтернативните методи за разрешаване на спорове” (януари 2009 – октомври 2009, донор USAID и Балканския тръст за демокрация);
 2. „Медиация и съдебна власт – успешно сътрудничество за подобрен достъп до правосъдие и съдебни услуги” (януари 2012 – юни 2012, донор Фондация Америка за България);
 3. „Европейска мрежа на медиатори за разрешаване на трансгранични спорове” , водеща организация (юни 2011 – ноември 2012, донор Европейската комисия);
 4. „Съдиите и алтернативните подходи за разрешаване на спорове”, асоцииран партньор на ADR - Италия, (2011 – 2013, донор Европейската комисия),
 5. LEPCA – Европейски юристи за проблемите на международното отвличане на деца от родители, асоцииран партньор на International Child Abduction Center – Холандия (2013 – 2014, донор Европейската комисия)
 6. проект "Децата на фокус в реформата на съдебната система" № BG05SFOP001-3.003-0063-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ)-2019-2020
 7. в периода 2016-2020г. ПАМБ е сред учредителите и активно работи по първата онлайн платформа за решаване на потребителски спорове www.nais.bg

ПАМБ поддържа сайт, чиято функционалност предоставя възможност за провеждане на онлайн процедура по медиация:

http://mediation-net.eu/

В рамките на проект „Европейска мрежа на медиатори за решаване на трансгранични спорове“ ПАМБ създаде и поддържа мрежа от организации, които прилагат на практика различни инструменти за алтернативно разрешаване на спорове.

 

А) Цел
Целта на Програмата е да предостави на страните по съдебните дела възможност да разрешат доброволно спора си с помощта медиационните техники, като:
получат информация за възможността да разрешат спора си по доброволен начин чрез използването на медиационните техники;
изберат медиатор-доброволец или обучен да използва медиационните техники съдия, който да ги подпомогне да постигнат разрешение на спора си;
получат административна помощ от съдебен координатор за организирането на времето и мястото на срещите за разрешаване на спора.

Съдействието, което страните получават по програма „Спогодби” е изцяло безвъзмездно.

Б) Участници
В програмата участват съдии и медиатори-доброволци. Съдиите могат да участват в програмата по няколко начина:
всички съдии могат да препращат свои дела към: обучени съдии, които да изпълнят задължението на съда да прикани страните към спогодба; към медиатори доброволци;
обучените съдии могат да изпълняват задължението на съда да приканват страните към спогодба по дела, разглеждани от техни колеги и препратени им от тях. В този случай съдиите, към които са препратени делата, не извършват каквито и да е процесуални действия по препратените им дела.

СРС оповестява на интернет страницата си имената на обучените съдии.

В) Дейности по програмата
Комисия от трима обучени съдии и двама медиатори – по един представител на ПАМБ и НАМ – ще извърши подбор на кандидатите за медиатори доброволци. След това ще бъде оповестен списъка на обучените съдии и медиаторите доброволци.
Обучените съдии и медиаторите доброволци ще изготвят график с дните, в които всеки един от тях ще може да отдели от времето си, за да се срещне със страните по дело, което му е препратено за разрешаване чрез използване на медиационните техники. Съдиите от СРС ще бъдат запознати с този график.
В края на януари 2010 г. съдиите от СРС, желаещи да използват Програмата, ще могат да започнат да препращат дела на обучените съдии и медиаторите доброволци за провеждане на срещи. В тези срещи със страните обучените съдии и медиаторите доброволци ще използват медиационните техники, за да постигнат доброволно разрешаване на спора.

ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

Добре дошли в нашия сайт!

Ние създадохме този сайт, за да ви дадем избор – да общувате с лекота и да преодолявате различията в ежедневието си добронамерено и толерантно.

Кои сме ние?

Ние сме обединение на  правоспособни медиатори и обучители по медиация. Асоциацията ни е одобрена да обучава медиатори от Министъра на правосъдието със заповед ЛС-04-900/28.11.2007.

Какво правим?

 • Предоставяме компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове.
 • Популяризираме добронамереното и ефективно разрешаване на конфликти чрез медиация.
 • Работим за изграждане на общност от съмишленици за развитието и утвърждаването на медиацията в България.

Защо го правим?

 • За да изградим култура на общуване, в която хората проявяват толерантност и решават споровете си добронамерено.
 • За да направим медиацията популярна, достъпна и качествена услуга.

Как го правим?

Като поддържаме висок стандарт за качество и предоставяме следните услуги:

 • разрешаване на спорове чрез медиация;
 • обучения и информационни семинари;
 • разработване и публикуване на актуална информация за медиацията.

Новини

Повече: Новини