Онлайн сертифициращо специализирано обучение по потребителска медиация 30-31 август и 1 септември 2024 г.

ПОКАНА
Онлайн сертифициращо специализирано обучение
по потребителска медиация
30-31 август и 1 септември 2024 г.

Скъпи приятели,
Имаме удоволствието да ви съобщим, че на посочените по-горе дати съвместно с Националната асоциация за извънсъдебни спогодби /НАИС/ ще проведем надграждащо допълнително обучение по потребителска медиация.
Местата са ограничени - при цена 150 лв. за цялото обучение.
• Програмата на настоящото обучение е съобразена с изискванията на Наредба № 2/15.03.2007 г. за получаване на сертификат за преминат курс по специализирана потребителска медиация;
• Ще осъществим обучението чрез специалната секция „Потребителска медиация" в онлайн обучителната платформа на ПАМБ и платформата ZOOM.

Какво представлява обучението?
Курсът представлява тридневно практическо обучение за решаване на спорове между потребители и търговци, като включва редица теми свързани с особеностите на потребителската медиация, специфични медиаторски техники, правна рамка, европейски практики и др.
Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г., и е одобрено от министъра на правосъдието.

Срок за записване чрез подаване на формуляр за участие и краен срок за плащане: 15 август 2024 г.
Попълнете формуляра за участие от тук.
Такса за участие:
Таксата за цялото обучение
150 лева.

Таксата се заплаща на следната банкова сметка:
ПАМБ МЕДИАЦИЯ ЕООД
ОББ
IBAN: BG39UBBS80021049533930
BIC: UBBSBGSF


Какво е необходимо, за да завършите успешно обучението?


За успешното завършване на обучението и получаването на удостоверение за допълнително обучение по специализирана медиация:
• Присъствието Ви в изискуемия брой часове за провеждане на обучението, определен с Наредбата по чл. 8 от Закона за медиация, а именно – 30 учебни часа, разпределени в трите учебни дни, посочени в обявата.
• Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити – писмен изпит и практически занимания.
В случай че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно изпита, по Ваше желание може да Ви бъде издадено само удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете на присъствие.
Допълнителна информация можете да получите на 0899887788.


Темите:

В рамките на обучението ще обсъдим задължителните според Наредба № 2 теми, свързани с потребителската медиация, като ще поставим и тематични акценти върху:
• Правна рамка и сравнително правен анализ на законодателството на страните членки.
• Видове АРС в Европа за разрешаване на потребителски спорове - държавни и частни структури и механизми
• Институции в България за защита на потребителите - КЗП, ЕПЦ, Активни потребители и др. структури
• Платформата на НАИС, ОРС на потребителски спорове, игровизация в медиацията
Особености и предизвикателства пред медиацията при потребителски спорове
• Международна мрежи за сътрудничество по трансгранични спорове- Travel Net, Finnet, EON (енергетика)
• Психологически портрет на съвременния потребител и др.

Обучението е подходящо за медиатори, които желаят да получат допълнителна специализация в тази област, а също така и за всеки, който се занимава в практически план с проблеми, възникващи между търговци и потребители.

Структура на обучението: обучението включва теоретична част, развитие на ключови умения и техники, практика - разиграване на казуси.

Споровете между търговци и потребители са най-многобройните спорове както у нас, така и на територията на единния европейски пазар. Този вид спорове съдържат най-голям потенциал за разрешаване извън съда и затова предполагат най-близка преспектива за реализация на нашите медиаторски умения.
Ще бъдат разгледани основни документи на ЕС във връзка с АРС и ОРС при потребителските спорове - Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове (Директива за АРС за потребители) и Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители)

Програма на допълнително обучение по специализирана медиация – решаване на потребителски спорове
съобразена с изискванията на Наредба № 2/15.03.2007 г.  за получаване на сертификат за преминат курс по специализирана медиация
30-31 август и 1 септември 2024
 
(Обучението ще бъде осъществено чрез онлайн обучителната платформа на ПАМБ и ZOOM)

ОБУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛСКА МЕДИАЦИЯ

първи ден

1

Правна рамка  - Директива и сравнително правен анализ на законодателството на  страните членки

2

Видове АРС в Европа за разрешаване на потребителски спорове - държавни и частни структури и механизми

3

Институции в България за защита на потребителите - КЗП, ЕПЦ, Активни потребители и др. структури

4

Платформата на НАИС, ОРС на потребителски спорове, игровизация в медиацията

 

КАЗУС 1 - ПЛАТФОРМА НАИС

 

втори ден

6

Особености и предизвикателства пред медиацията при потребителски спорове

7

Психологически портрет на съвременния потребител

8

Кой е потребител и търговец по европейската нормативна уредба - съдебни механизми за защита

9

ODR платформа

10

Международна мрежи за сътрудничество по трансгранични спорове- Travel Net, Finnet, EON (енергетика)

 

КАЗУС 2  - платформа НАИС

 

трети ден

11

Практикум+тест

  ТЕСТ
  КАЗУС 3
  КАЗУС 4
  КАЗУС 5
  КАЗУС 6

 

Покана - Изтеглете като PDF

Програма - Изтеглете като PDF

 


Този семинар е съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на EISMEA. Нито Европейският съюз, нито EISMEA може да носи отговорност за тях.