20
Чет, Юни

Семинар за задължителната медиация даде допълнителни разяснения за предстоящите промени

На 22 февруари 2023 г. Професионалната асоциация на медиаторите (ПАМБ), Институтът по медиация и управление на спорове (ИМЕУС) и Българска ИДЛО Алумни асоциация проведоха първия семинар на тема Задължителна съдебна медиация и как да се подготвим. Събитието се проведе в Българската търговско-промишлена палата с лектори д-р Юлия Раданова, адв. Свилена Димитрова и адв. Дима Александрова. Повод за организирането му са законодателните изменения в Закона за медиацията и Гражданския процесуален кодекс, съгласно които страната ни преминава към задължителна форма на съдебна медиация по част от делата считано от 01.07.2024 г. Припомняме, че с последните промени медиацията стана задължителна по част от делата, а съдът получи правомощията да задължи участието в подобна процедура и по други производства. Така практически страните ще бъдат заставяни да встъпят в медиацията при:

 • спорове между съсобственици и в етажната собственост;
 • спорове относно изплащане на стойността на дружествен дял в ООД;
 • отговорност на управител или на контрольор за вреди в ООД.

По всички тях съдията, след получаване на искова молба и отговор на нея, ще задължава ищец и ответник да участват в медиация и най-малкото да обсъдят с медиатор към съответния съдебен център възможностите, които процедурата дава. Редом с тези дела, с измененията в закона се създадоха една втора група дела при които по преценка на съдията страните ще могат да бъдат заставяни да участват в процедура по медиация. Сред тях са:

 • разводите;
 • споровете за родителски права и режим на лични контакти;
 • личните отношения на детето с бабата и дядото;
 • издръжка;
 • искове до размер на 25 000 лв.;
 • спорове за собственост и нарушено владение;
 • трудови спорове;
 • защита на членствени права в търговско дружество, юридическо лице с нестопанска цел и кооперация и отмяна на решенията на органите им ;
 • защита на права на интелектуална собственост.

Независимо от типа препращане към медиация – било поради естеството на спора или по преценка на съдията, всички тези процедури ще бъдат осъществявани в специални центрове към съдилищата от изрично обучени за целта медиатори-юристи. Начинът на обучение и подбора пък на съдебните медиатори е възложен на Висшия съдебен съвет и предстои да видим как това ще бъде уредено в оставащата година и половина до официалното начало на задължителната медиация.

Лекторите на семинара засегнаха в допълнение и темите относно готовността на страната да посрещне увеличения поток от дела, насочвани към медиация, предвид, че понастоящем са налице едва 13 съдебни центъра от общо необходимите 141 такива. Изграждането на съдебни центрове по медиация по места основно бе представено като предизвикателство пред това да бъдат обезпечени достатъчно брой обучени специалисти по места, респективно значимостта на експертната квалификация за изграждане на положителния облик на института по медиация. В тази връзка бе представена последната статистика от Центъра за спогодби и медиация на Софийски районен и градски съд, която е изключително обнадеждаваща с това, че все по-често медиация в съда се избира доброволно от страните по техен почин, а не по препращане на съдията. Как ще се развие бъдещето на задължителната медиация в България предстои да видим. Неминуемо в нея същностна роля имат всички медиатори и извънсъдебни центрове, работели неуморно през десетилетията, за да стигнем днес до тук. На този етап обаче е важно общественият диалог да продължи с цел прецизирането на настоящата нормативна уредба и подобряване на информираността за конкретните промени, които предстоят. Организаторите на събитието и изявлената аудитория пък си обещаха скоро да организират следващ семинар по актуалните въпроси на задължителната съдебна медиация.

Новини

Повече: Новини