16
Вт, Юли

Доклад - Методология за най-добрия интерес на детето

Професионална асоциация на медиаторите в България има честта и удоволствието да представи на Вашето внимание Единна методология за оценка на най-добрия интерес на децата. Методологията е насочена към съдии, адвокати и медиатори и представя способи за обследване и оценка на най-добрия интерес на децата при родителските конфликти. Част от разработката е и унифициран модел за интервюиране на деца, като част от процеса на решаване на родителските спорове.

Единна методология за оценка на най-добрия интерес на децата - Вижте като PDF

____________________________________
ЕДИННАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕЦАТА Е ИЗГОТВЕНА ПО ПРОЕКТ BG05SFOP001-3.003-0063-С01 „ДЕЦАТА НА ФОКУС В РЕФОРМАТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Новини

Повече: Новини  

Обучения