27
Вт, Фев

Правила на програмата

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ПРОГРАМА „СПОГОДБИ” КЪМ СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД (ПРОГРАМАТА)


1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

1.1. Програмата е инициирана чрез Проект: „МЕДИАЦИЯТА – ВАШЕТО РЕШЕНИЕ”, финансиран от Фонд „България” на Американската агенция за международно развитие и German Marshal Fund чрез Балканския тръст за демокрация. Проектът се изпълни от Софийския районен съд (СРС) и Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), а техни партньори бяха: Европейската асоциация на съдиите за медиация (GEMME) и Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”. При реализирането на Програмата участват СРС, ПАМБ и Националната асоциация на медиаторите (НАМ).
1.2. Целта на Програмата е да предостави на страните по съдебните дела възможност да разрешат доброволно спора си с помощта медиационните техники, като:
 • получат информация за възможността да разрешат спора си по доброволен начин чрез използването на медиационните техники;
 • изберат медиатор-доброволец или съдия, обучен да използва медиационните техники (обучен съдия), който да ги подпомогне да постигнат разрешение на спора си;
 • получат административна помощ от съдебен координатор за организирането на времето и мястото на срещите за разрешаване на спора.

1.3. Съдействието, което страните получават по програма „Спогодби” е изцяло безвъзмездно.

2. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА


2.1. В програмата участват съдии и медиатори-доброволци.

2.2. Съдиите могат да участват в програмата по няколко начина:
 • всички съдии могат да препращат свои дела към: обучени съдии, които да изпълнят задължението на съда да прикани страните към спогодба; към медиатори доброволци;
 • обучените съдии могат да изпълняват задължението на съда да приканват страните към спогодба по дела, разглеждани от техни колеги и препратени им от тях. В този случай съдиите, към които са препратени делата, не извършват каквито и да е процесуални действия по препратените им дела;

2.3. СРС оповестява на интернет страницата си имената на обучените съдии.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


3.1. Управлението на Програмата се осъществява от Комисия към Програмата (Комисията). Комисията отговаря за цялостното осъществяване на Програмата по ефективен и законосъобразен начин. Тя избира медиаторите-доброволци, както и осъществява наблюдението и контрола върху дейностите по реализирането на Програмата. 

3.2. Комисията се състои от петима членове - трима съдии и двама медиатори. Съдиите се излъчват измежду обучените съдии. Единият от медиаторите е представител на Националната асоциация на медиаторите, а другият медиатор е представител на Професионалната асоциация на медиаторите в България.

3.3. Комисията се избира за срок от две  години.

3.4. Комисията взема решенията си при наличие на единодушие на тримата членове съдии.


4. ИЗБОР НА МЕДИАТОРИ-ДОБРОВОЛЦИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА МЕДИАТОР-ДОБРОВОЛЕЦ В ПРОГРАМАТА

4.1. Роля и задължения на медиаторите-доброволци

4.1.1. Медиаторите-доброволци са правоспособни медиатори, които предоставят безвъзмездно услугите си за провеждане на медиации в рамките и съгласно условията на Програмата.

4.1.2. Медиаторите-доброволци се избират за срок от една година.

4.1.3. Медиаторите-доброволци са длъжни да спазват изискванията на закона и настоящите Правила във връзка с провеждането на медиации по Програмата, и да са на разположение за провеждане на медиации съгласно Графика, установен в настоящите Правила.

4.2. Изисквания към медиаторите,  желаещи да участват в Програмата
4.2.1. Всеки кандидат за медиатор-доброволец следва да:
4.2.1.1. е вписан в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието. Регистърът е достъпен на www.mjeli.government.bg ;
4.2.1.2. има професионален опит в областта на разрешаването на конфликти;
4.2.1.3. притежава следните качества и умения:
 • комуникативност;
 • самоконтрол;
 • търпеливост;
 • спокойствие и умение да изслушва;
 • последователност;
 • разумност и умереност;
 • умение да открива интересите на страните и да ги отделя от проблемите;
 • креативност;
 • умение да вдъхва доверие у страните;
 • умение да насърчава и помага на страните да направят собствен избор и да вземат самостоятелни решения.

4.3. Начини за установяване на изискванията, качествата и уменията

4.3.1. Кандидатите за медиатори-доброволци следва да представят:
 • мотивационно писмо (в него кандидатът следва да опише защо желае да участва в Програмата, колко дълго може да участва в Програмата, колко часа на месец може да отдели за участието си в Програмата);
 • копие от удостоверението, че са вписани в регистъра на медиаторите към Министерство на правосъдието;
 • копие от всички сертификати и дипломи, удостоверяващи преминаването на обучение по медиация, преговори, разрешаване на конфликти или комуникация;
 • автобиография по образец;
 • декларация по образец.

4.3.2. За целите на подбора, Комисията може да установява връзка с медиаторската организация, в която кандидатът за медиатор доброволец членува или е обучен.

4.3.3. При необходимост, кандидатите за медиатори-доброволци ще бъдат интервюирани.

4.4. Процедура за избор на медиатори-доброволци

4.4.1. Всички медиаторски организации в гр. София могат да излъчат медиатори-доброволци. Те трябва да направят това, като изготвят списък на медиаторите-доброволци, които те номинират. Към този списък следва да бъдат приложени и изброените в т. 3.3.1. документи за всеки един медиатор от списъка.

4.4.2. Всеки медиатор, който не е член на медиаторска организация, може да кандидатства за медиатор-доброволец. Той следва да представи всички документи, които са описани в т. 4.3.1., в СРС по начините, описани в т. 4.5.1.

4.4.3. СРС оповестява началния и крайния срок за подаване на документи на интернет страницата на съда, чрез писма до медиаторските организации, членове на Националната асоциация на медиаторите, както и чрез поставяне на обявления в СРС на местата, определени за това. Крайната дата за подаване на документи ще следва поне с един месец началната дата на подаване на документи.

4.4.4. Подборът на медиаторите-доброволци се извършва от Комисията. За целите на подбора Комисията може да осъществява връзка с посочено от кандидата лице за контакти.

4.4.5. Комисията може да отхвърли кандидатурата на кандидат за медиатор-доброволец, предложена от медиаторска организация, след като е поканила представител на предложилата го организация при обсъждането на тази кандидатура. Поканата може да се извърши по всякакъв начин за комуникация.

4.4.6. Комисията уведомява всички кандидати дали са били одобрени за включването им в списъка. Това става до един месец след крайната дата за подаване на документи. Уведомяването може да се извърши по всякакъв начин за комуникация.

4.4.7. Съдии, участващи в Програмата, запознават одобрените медиатори-доброволци с първоинстанционното производство на нарочна информационна среща.

4.5. Подаване на документите за кандидатстване

4.5.1. Документите за кандидатстване се подават до съдия Цвета Желязкова:
 • по интернет, на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
 • по пощата, на адрес: СРС, гр. София 1164, бул. „Драган Цанков” 6;
 • в СРС, на информация.

4.6. Списък на медиаторите-доброволци

4.6.1. След като извърши подбора, Комисията съставя списък на одобрените кандидати. Този списък се публикува на интернет страниците на съда, на Професионалната асоциация на медиаторите, на Националната асоциация на медиаторите и на интернет страниците на други организации, с които бъде постигната взаимна договореност. 

4.6.2. В списъка срещу името на всеки медиатор-доброволец се вписва следната информация:
 • професия;
 • професионален опит, както като медиатор, така и в упражняването на други професии;
 • области, в които е провеждал медиации;
 • образование;
 • къде, кога и от кого е бил обучаван за медиатор;
 • медиаторска организация, която го е излъчила (когато има такава);
 • периодът, за който е поел ангажимент за медиатор-доброволец.

4.6.3. Счита се, че с кандидатстването си за участие в Програмата всеки медиатор дава съгласието си за вписването на тази информация.

4.6.4. С единодушно решение Комисията има право да кани персонално и да включва в списъка на медиаторите-доброволци уважавани професионалисти - пенсионирани съдии, преподаватели по право и други общественици, които желаят да участват като доброволци в Програмата. 

4.7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА МЕДИАТОР-ДОБРОВОЛЕЦ В ПРОГРАМАТА

4.7.1. Прекратяването на участие на медиатор-доброволец в Програмата може да стане:
 • по негово желание, изразено в писмена молба до Комисията във всеки момент;
 • при отстраняването му от Комисията съгласно раздел седем от настоящите Правила;
 • при изтичане на срока, за който е избран.

4.7.2. Преди да прекрати участието си в Програмата, медиаторът-доброволец приключва работата си по препратените му дела, по които е провел среща. Когато прекратяването на участието в Програмата на медиатора доброволец е поради отстраняването му от Комисията, той може да приключи работата си по препратените му дела, по които е провел среща, само ако страните изразят съгласието си за това. В противен случай той се замества от друг медиатор доброволец или от обучен съдия. 

5. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕПРАЩАНЕ

5.1. График

5.1.1. След като бъде изготвен списъкът на медиаторите-доброволци, те и обучените съдии изготвят График. В този График се посочват имената на медиаторите-доброволци и обучените съдии, техните служебни контакти (електронен адрес и телефон), дните и часовете, в които те ще работят по препратени им дела.

5.1.2. Графикът се оповестява на интернет страницата на СРС.

5.2. Общи правила за препращане

5.2.1. Съдията може да прецени дали разглежданото от него дело е подходящо за препращане от постъпване на исковата молба до приключване на устните състезания. 

5.2.2. Страните избират медиатор-доброволец или обучен съдия. Съдията по делото не участва в избора им. 

5.2.3. Страните могат да избират времето, когато да бъде проведена срещата с медиатора-доброволец или обучения съдия (срещата), съобразно обявения график. Срещата трябва да се проведе до следващото съдебно заседание.

5.2.4. Съдията уведомява страните, че отказът на страните от участие в срещата или приключването й без споразумение не влияе върху изхода на съдебното производство.

5.2.5. Участието на страните в срещата не възпрепятства и дезинтересира страните от извършването на процесуални действия по висящото производство, включително събирането на доказателствени средства.

5.3. Етапи на препращането

5.3.1. Когато при запознаването си с исковата молба и писмения отговор съдията установи, че делото е подходящо за препращане, той уведомява страните за възможността да използват медиационните техники по Програмата или извън нея (чрез използването на медиатор извън Програмата). Съдията може да изпрати на страните информация за Програмата по образец. Съдията може да изпрати на страните и информация за медиационните центрове в гр. София.

5.3.2. Когато страните решат да използват Програмата преди първото съдебно заседание, те следва  да се обърнат към съдебния координатор към Програмата (съдебния координатор) за съдействие за насрочването и провеждането на среща с медиатор-доброволец или обучен съдия.

5.3.3. Когато съдията установи в първото по делото заседание или в последващо заседание, че делото е подходящо за разрешаване чрез използване на медиационните техники, той може да разясни накратко на страните какво е медиация, след което да ги попита дали желаят спорът им да бъде разрешен чрез използване на медиационните техники. 

5.3.4. Когато в съдебно заседание всички страни по делото изразят желание да направят опит спорът им да бъде разрешен чрез използване на медиационните техники, съдията ги запознава с възможните дати за провеждане на срещата и имената на обучените съдии и медиаторите-доброволци. За това съдията използва Графика.

5.3.5. Когато страните и съдията уточнят кога да се проведе срещата и кой медиатор-доброволец или обучен съдия ще ги подпомага при постигането на спогодба, страните попълват и предават на съдията формуляр (Приложение 1). Съдията предава формуляра на съдебния координатор, който въвежда информацията от него в Графика и съхранява формулярар, ако съдията или неговия съдебен секретар не го е направил.

5.3.6. Добросъвестността изисква страните да уведомят съдебния координатор поне един ден предварително, ако не могат да се явят на срещата с обучения съдия или медиатора-доброволец. Съдебният координатор уведомява за това съответния обучен съдия или медиатор-доброволец,  както и другата страна. Когато страната не се яви за среща без преди това да е уведомила съдебния координатор или медиатора-доброволец, съответно обучения съдия, за невъзможността си да се яви, тя не би могла по-късно да се възползва от Програмата по същото дело.

5.4. Място на срещата за разрешаване на спора с медиация

5.4.1. Срещите се провеждат в някоя от сградите, използвани от СРС, или на друго място, посочено от председателя на СРС. 

5.4.2. Съдията уведомява страните за мястото, на което ще се проведе срещата с обучения съдия или медиатора-доброволец в съдебното заседание, в което са решили да използват медиационните техники за разрешаването на спора им. 

5.4.3. Съобщение за мястото на срещата се поставя и на информационното табло на съда. 

5.4.4. При промяна на мястото на срещата, съдебният координатор уведомява страните своевременно.

5.4.5. Страните, които преди първото открито съдебно заседание са избрали да ползват Програмата, се уведомяват за мястото на срещата от съдебния координатор.


5.5. Съдействие от съдебния координатор

 

5.5.1. За всички въпроси, свързани с провеждането на срещите с обучените съдии и медиаторите-доброволци, страните се обръщат към съдебния координатор. Служебният телефонен номер и електронен адрес на съдебния координатор се предоставят на страните от съдията с информационната бланка, изпращана преди първото открито съдебно заседание по делото или в съдебното заседание, когато те изберат да използват медиационните техники за разрешаването на спора им.

5.5.2. Съдебният координатор всекидневно проверява Графика и уведомява медиатора-доброволец или обучения съдия за препратено към него дело най-малко един ден по-рано.


5.6. Провеждане на среща на страните с медиатора-доброволец или обучения съдия

 

5.6.1.  При срещата на медиатора-доброволец или обучения съдия със страните, първите двама могат да разговарят със страните както в обща среща, така и индивидуално с всяка една от страните.

5.6.2.  След приключване на срещата медиаторът-доброволец или обученият съдия попълва формуляр (Приложение 2), в който вписва:
 • номера и вида на делото;
 • имената на явилите се на срещата лица и какви са те по делото;
 • резултата от срещата;
 • мястото, датата и продължителността на срещата.

5.6.3. Медиаторът-доброволец или обученият съдия предава попълнения формуляр на хартиен и електронен носител на съдебния координатор. Съдебният координатор запазва и подрежда формуляра по хронологичен ред както на хартиен, така и на електронен носител. 

5.6.4. Съдебният координатор уведомява съдията, препратил делото, за резултата от срещата.

5.6.5. Когато на първата среща не се стигне до разрешаване на спора, но медиаторът-доброволец или обученият съдия, е преценил, че чрез последваща среща със страните спорът би могъл да бъде разрешен, той може да предложи на страните последваща среща. Ако страните се съгласят, се определя дата за последваща среща. Медиаторът-доброволец или обученият съдия уведомява страните за мястото на последващата среща веднага или след като съгласува това със съдебния координатор.

5.6.6. Последващата среща е преди датата на второто по делото открито съдебно заседание. Тя може да е и след второто по делото открито съдебно заседание, само ако:
 • страните изрично изразят желанието си за това пред съдията, пред който делото е висящо;
 • медиаторът-доброволец или обученият съдия уведоми съдията чрез съдебния координатор, че последваща среща е необходима;
 • съдията, разглеждащ делото, прецени, че производсвото по делото няма да бъде неразумно забавено поради тази среща.
5.6.7. За резултата от последващата среща медиаторът-доброволец или обученият съдия попълва формуляра по т. 5.6.2. и го предава на хартиен и електронен носител на съдебния координатор. Съдебният координатор прилага този формуляр по номера на делото към формуляра, изготвен за първата среща. 

5.6.8. Когато е необходима трета среща, се спазват правилата на т. 5.6.5-5.6.7.


6. НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ ПРОГРАМАТА


6.1. Наблюдението върху Програмата се осъществява от Комисията. Въз основа на наблюденията си върху дейностите и резултатите от Програмата, Комисията може да предлага на съдиите и на медиаторите-доброволци, участващи в Програмата, определени действия за подобряване на работата на Програмата.

6.2. Комисията осъществява наблюдението, като обобщава данните, събирани чрез формуляра по т. 5.6.2. и Графика. За да направи това, Комисията може да използва и съдебния статистик, като предварително му зададе критериите за обобщаване на информацията.

6.3. Комисията може допълнително да събира информация за дейността на Програмата чрез анкети сред съдиите, участващи в програмата, медиаторите-доброволци, и страните. Анкетите не събират информация, чието изнасяне би нарушило тайната на срещата между медиатора-доброволец или обучения съдия и страните. 

6.4. Въз основа на обобщената информация Комисията изготвя доклад с предложения. Такъв доклад се изготвя два пъти в годината. Първият доклад е  за периода септември-януари на всяка година. Вторият доклад е за периода  февруари-юли на всяка година.

6.5. Комисията сама определя колко често да заседава, както и кой от нейните членове да изготви доклада с предложенията. Комисията сама определя и съдържанието на доклада, но той задължително включва:
 • броя и вида на препратените дела;
 • броя и вида на разрешените чрез Програмата спорове;
 • броя на проведените срещи.

6.6. След изготвянето на всеки доклад, на обща среща Комисията запознава съдиите, участващи в Програмата, с доклада, като поканва и медиаторите-доброволци.

6.7. След oбщата среща Комисията публикува доклада на страницата на съда, като взема предвид евентуалните предложения, направени на нея.


7. ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРОГРАМАТА


Комисията осъществява цялостно наблюдение на Програмата, като следи за спазването на Закона за медиацията и Процедурните и етичните правила за поведение на медиатора  в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията. Комисията извършва контрол като разглежда всички оплаквания, постъпили във връзка с Програмата, и при необходимост може да изключва медиатори-доброволци от Програмата. Комисията се произнася по всяко постъпило оплакване в едномесечен срок с мотивирано решение. Решението се съобщава на подалия оплакването и медиатора-доброволец, срещу когото е оплакването.

8. ИНФОРМИРАНЕ НА ПРАВНАТА ОБЩНОСТ И ГРАЖДАНИТЕ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА И ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕЯ

8.1. В началото на всяка година, съдиите, участващи в Програмата, и медиаторите-доброволци изготвят план, в който определят как ще бъде информирана правната общност и гражданите за дейностите по Програмата и резултатите от нея. За това те търсят съдействието и на медиаторските организации, адвокатурата, професионалните организации на юристите в България.
8.2. В този план се определя и как ще бъдат финансирани дейностите по информиране на правната общност и гражданите за дейностите и резултатите по Програмата.
.

Новини

Повече: Новини